Ochrana osobních údajů

 

1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Petr Komárek, IČ: 13282841, sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00, Praha 4 (dále jen: „správce“).

Kontaktními údaji správce jsou:

  • Adresa:  Hudečkova 1097/12, 140 00, Praha 4
  • Email:  info@xobetudy.cz; tel.:  +420 - 602 322 041

3.  Kupující – fyzická osoba, podnikatel i spotřebitel (dále jen jako "kupující"), souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a pracovní pozice (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.  Kupující  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

6.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, dále může poskytnout osobní údaje osobám podílejícím se na dodání zboží (tvůrce), služeb (doprava), realizaci plateb a technických služeb zajišťujících provozování e-shopu (Shoptet).

7. Kromě těchto osob nebudou osobní údaje správcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.  V případě, že by se kupující domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav,
  • požadovat od správce výmaz osobních údajů kupujícího.

11.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem správce na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky vůči správci z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14.  Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

15.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 2.1.2021.