Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád firmy Petr Komárek, IČ: 13282841, je vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Prodávající

Prodávajícím je firma Petr Komárek, IČ: 13282841sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4.

2. Zákazník - spotřebitel

Zákazníkem spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) je každý člověk, který při uzavírání smlouvy s podnikatelem (prodávajícím) nebo při jiném jednání s podnikatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Zákazník, který není spotřebitel

Zákazníkem, který není spotřebitelem, je podnikatel (dále jen „podnikatel“). Podnikatelem je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s její vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel nebo podnikatel je v následujících ustanoveních označován společně také jako kupující. V případech, kdy dané ustanovení se vztahuje přímo k osobě spotřebitele, bude v textu takového ustanovení uveden přímo spotřebitel.

II. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (v případě kupujícího – spotřebitele – zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; v případě kupujícího – podnikatele – pak zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet doba pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

III. POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO

1.  Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis, který naleznete na stránkách výrobce, v návodu k použití nebo v záručním listě, je-li ke zboží vydán. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis Vám sdělí úplné a odborné informace k Vaší závadě, a zda se jedná o vadu, kterou lze odstranit svépomocí.

2.  Pokud není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, obraťte se na adresu prodávajícího Hudečkova 1097/12, 140 00, Praha 4, případně na email: info@xobeTUDY.cz.

3.  Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.  V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, doporučuje prodávající kupujícímu zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Prodávající doporučuje kupujícímu neprodleně informovat o případném poškození zboží během přepravy také prodávajícího.

6.  Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem, doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží reklamovat u prodávajícího. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v dodacím nebo přepravním listě.

7.  V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci, případně jej sami zdokumentujte.

8.  Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího.

9.  Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem prodávajícího reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem, případně u v kupní smlouvě uvedeného servisu a na výše uvedené provozovně prodávajícího (jedná-li se o kupujícího – spotřebitele).

10.  Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese 
Petr Komárek, Hudečkova 1097/12, 140 00, Praha 4, případně na e-mailové adrese info@xobeTUDY.cz.

11.  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

12.  Obratem po obdržení oznámení o závadách podle čl. III. tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (výdejní místo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

13.  Pro urychlení vyřízení reklamace doporučuje prodávající kupujícímu předložit daňový doklad – fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně kabelů a ostatního příslušenství.

14.  V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je kupující povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může na zboží vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

15.  Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pouze pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

16.  V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

17.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škodu vyplývající z provozu zboží a škodu způsobenou neodborným užitím zboží.

18.  Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO POSTUP PŘI REKLAMACI KUPUJÍCÍHO - PODNIKATELE

1.  Podnikatel je povinen zakoupené zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Zároveň je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak nelze práva z vadného plněné přiznat.

2.  Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele předáním zboží prodávajícím nebo jestliže mu prodávající umožní se zbožím nakládat.

3.  I na reklamace zboží podnikatele se vztahují podmínky dle bodu Postup při reklamaci kupujícího – spotřebitele odstavců 1, 2, 10–17.

V. OSTATNÍ

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 • vadu u věci prodávané za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci,

 • vadu vzniklou mechanickým poškozením věci,

 • vadu věci způsobenou vnějšími zásahy a/nebo vnějšími vlivy,

 • vady věci, byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je věc plombami opatřena,

 • vady věci způsobené nesprávným užíváním věci,

 • vady věci způsobené užíváním věci v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, nebo v rozporu s obecně známými pravidly užívání věci, a/nebo užíváním věci v podmínkách, které neodpovídají pokynům výrobce nebo povaze věci, a/nebo nedodržováním obvyklých zásad stavební praxe při nakládání s věcí,

 • vady způsobené neodbornou instalací a obsluhou,

 • vady věci, pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na věci odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. světelný zdroj, baterie, akumulátor apod.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním a není zpravidla vadou, pro kterou je možné zboží reklamovat.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.